Rummelsburgerbucht mitgestalten

 

Links

  • http://www.bebauungsplan-ostkreuz.de
  • https://www.ostkreuz.eu/
  • https://padowatch.noblogs.org
  • https://interaktiv.tagesspiegel.de/wem-gehoert-berlin
  • https://www.tagesspiegel.de/themen/podcasts/fuenf-minuten-berlin-krach-gegen-die-padovicz-gruppe/23225684.html
  • http://www.krause-architekt.de/projekte/rummelsburger-bucht-an-der-mole/